a
  >  Terme en Voorwaardes

Terme en Voorwaardes

Sterredenaars skryf die toespraak en die spreker dra die toespraak voor aan die gehoor. 

Die puntestaat bestaan uit die inhoud asook die voordrag. 

Wanneer die kind nie duidelik praat, nie sy woorde ken of nie met selfvertroue praat nie, is die kans groot dat die beoordelaar minder punte sal toedien vir alle aspekte van die toespraak.

Moet asb nie jou toespraak aan iemand stuur om “te kyk of “te verbeter” nie, want toesprake versprei maklik. 

Skole vra ook soms dat die kinders die toespraak moet “inhandig” sodat die juffrou daarna kan kyk. Sterredenaars neem geen verantwoordelikheid hiervoor nie. Pas jou alleenreg toespraak op!! 

Jy het vir 12 maande reg op jou alleenreg toespraak. 

Sterredenaars se toesrpake mag nie weer hergebruik, herskryf of verander word na hierdie 12 maande nie. 

Alle Sterredenaars toesprake bly die eiendom van Sterredenaars.

Indien die ouer/spreker nie voorstelle en argumente invul op die bestelvorm nie, gee dit Sterredenaars die reg om self die keuse te maak. 

Geen toesprake sal verander of herskryf word nie. Maak seker ons kry genoeg inligting van julle kant af sodat die toespraak by die kind sal pas. 

Sterredenaars neem geen verantwoordelikheid vir enige spreker wat aan kompetisies gaan deelneem met ‘n “Alleenreg in die SKOOL” toespraak nie. 

Indien jy aan kompetisies wil deelneem moet jy ‘n “Alleenreg in die LAND” toespraak bestel.

Maak seker dat jy bestel onder die regte afdeling.

ENGLISH

Sterredenaars writes the speech and the speaker recites the speech to the audience.

The score sheet consists of the content as well as the recitation.

When the child does not speak clearly, does not know his words or does not speak with confidence, the chance is high that the judge will award less marks for all aspects of the speech.

Please do not send your speech to anyone to “check” or “improve” because speeches spread easily.

Schools also sometimes ask that the children “hand in” the speech so that the teacher can look at it. Sterredenaars take no responsibility for this. Take care of your solo speech!!

You have the right to your exclusive speech for 12 months.

Sterredenaars speeches may not be reused, rewritten or changed after this 12 months.

All Sterredenaars speeches remain the property of Sterredenaars.

If the parent/speaker does not fill in suggestions and arguments on the order form, this gives Sterredenaars the right to make the choice themselves.

No speeches will be changed or rewritten.

Make sure we get enough information from you so that the speech will suit the child.

Sterredenaars takes no responsibility for any speaker who will participate in competitions with an “Only in the SCHOOL” speech. If you want to participate in competitions you must order an “Only in the COUNTRY” speech.

Make sure you order under the correct catagery